Kontakt

Projektleder

Tea Malthesen, e-mail: tc@samf.ku.dk, telefon: 35 32 34 68.

Ressourcepersoner

Følgende personer kan kontaktes for inspiration og sparring om forskningsbaseret uddannelse.

Hanne Nexø Jensen

Hanne Nexø Jensen har arbejdet med, hvordan der kan skabes mere synergi mellem forskning og undervisning i vejledningssituationer (af fx bachelorprojekter og specialer) ved brug af klyngevejledning. En vejledningsform, hvor flere studerende, der skriver hver deres projekt mødes og giver hinanden feedback sammen med en vejleder/underviser. Undervisere bruger deres tid mere systematisk, bruger mere tid på faglig vejledning end generelle kommentarer og får også input til egen forskning. Studerende skriver bedre opgaver, flere afleverer til tiden, da de lærer gennem at se, hvad andre studerende gør i processen samt ved at modtage og give feedback. Hanne Nexø Jensens rolle er at bidrage med viden om og igangsætte forløb, hvor klyngevejledning indgår. Det kan være i form af oplæg, workshops og forsøgs-forløb.

Werner Schäfke

Werner Schäfke har bidraget til reformen af den juridiske kandidatuddannelse, som sigter mod at styrke uddannelsens forskningsbasering. Videre har han udviklet skriveøvelser til brug for klyngevejledning af specialestuderende og studerende, som skriver bachelorprojekter. Han er involveret i et projekt, som har udviklet et kandidatvalgfag, hvor studerende skriver innovative og tværfaglige forskningsartikler til e-tidsskriftet UCPH Fiscal Relations Law Journal (FIRE Journal). Tidligere har han udviklet et bachelorkurs i transdisciplinær projektdesign ved Freiburgs Universitet i Tyskland. Werner Schäfkes rolle er at bidrage med viden om at forankre undervisning i aktive forskningsmiljøer, udvikle forløb som fokuserer på forskende læring og at udvikle studerendes kompetencer til tvær- og monofaglig videnskabelig projektdesign.

Tine Damsholt

Tine Damsholt har arbejdet med etnografisk baserede kulturanalyser af universitetets forskellige praksisformer siden 2001. Hun har især fokus på at udvikle redskaber til at forstå og operationalisere diversiteten blandt studerende; deres forskellige forventninger til universitetet og deres forskellige måder at praktisere en hverdag som studerende. Flere af disse undersøgelser er udført som undervisningsbaserede forskningsprojekter. Senest har hun arbejdet med at synliggøre de forskellige måder, hvorpå integration af forskning i undervisningen kan give mening for studerende med forskellige motivationer, men også hvordan disse forskellige forståelser kan give udfordringer og dilemmaer for den enkelte underviser. Tine Damsholt kan bidrage med viden i form af oplæg og sparring. Men der kan også laves workshop omkring et udviklet ’dilemma-spil’, der iscenesætter og fremmer væsentlige overvejelser i forbindelse med planlægning af forsknings-integrerende undervisningsforløb.

Tine R. Reeh

Tine R. Reeh har arbejdet med at integrere forskning og undervisning gennem udvikling af forskellige former for talentudviklingsprogrammer og master class. Målet med programmerne er todelt. For det første skal de give særligt motiverede studerende mulighed for at udvikle deres eget potentiale og eventuelle excellence. Og samtidig kan programmerne forbinde den stigende mængde forskning i eksternt finansierede forskningsprojekter med universitetets ordinære undervisningsvirksomhed. Tine R. Reeh kan bidrage med erfaringer og viden om forskellige formater, potentielle faldgruber og gevinster, og hun giver den gerne videre gennem oplæg om emnet og sparring til interesserede, der selv ønsker at arbejde med lignende initiativer.

Lina Katan (linahaugekatan@gmail.com)

Lina Katan har lavet kvalitative undersøgelser af hvordan henholdsvis studerende og forskere læser og lærer gennem læsning. Gennem dette arbejde har hun sammen med Charlotte Baarts udviklet to nye begreber for læsning; ’Inquiry-Based Reading’ og ’Text-Centered Reading’ (læs mere her). Begreberne beskriver to forskellige måder at orientere sig mod læsningen, med væsentligt forskellige læringsmæssige udbytter. Med henblik på at skabe et grundlag for (metodologisk) bevidstgørelse omkring forskellige læsemåder og deres udbytte har Lina undervist bachelor- og kandidatstuderende i læsebegreber samt diskuteret disse i diverse universitetspædagogiske fora.

Sebastian Horst

Sebastian interesserer sig for samspillet mellem forskning og undervisning og har arbejdet med at udvikle både modeller herfor og konkrete undervisningsformer, der øger samspillet. Han har undersøgt hvordan de økonomiske forhold på universitetet, den fysiske indretning af universitet og universitetspolitik i øvrigt påvirker mulighederne for en stærk forskning-undervisnings-nexus. Sebastian holder gerne oplæg og workshop med udgangspunkt i dette tilpasset målgruppen. I KU’s FBU-projekt har han været tovholder for oprettelsen af studentertidsskrifter, hvor studerende publicerer på måder, der efterligner forskningstidsskrifter med fagfællebedømmelse (student research journal LINK: https://fbu.ku.dk/studerende/student-research-journal/). Sebastian er til dagligt administrationschef på IND og koordinerer den universitetspædagogiske og didaktiske udviklingsindsats på SCIENCE.

Pernille Gøtz

Pernille Gøtz har arbejdet med, hvordan undervisere med små didaktiske greb kan gøre integration af forskning relevant for studerendes tilegnelse af færdigheder. Konkret har hun har bidraget til udvikling af undervisningsaktiviteter på både naturvidenskabelige, samfundsfaglige og humanistiske uddannelser, hvor anvendelsesdimensionen af fagets færdigheder er blevet sat i spil gennem integration af forskning. Pernille holder gerne oplæg og hands-on workshops om, hvordan forskningen kan bidrage til skabe mere engagerende, aktiverende undervisning eksempelvis på kurser præget af udenadslære og repetition.